Revision

De största revisionsbolagen i Sverige är:

 • Pricewaterhousecoopers (PwC)
 • Ernst&Young
 • KPMG
 • Deloitte

Värdering av olika tillgångar och revisionsbolagen

Värdering av tillgångar
Ett stort problem är att det finns godtycke i hur man värderar poster i en balansräkning som exempelvis Goodwill, forskning, uppskjutna skatter, kortsiktiga placeringar och värdepappersinnehav. Resultatet påverkas i stor grad hur dessa poster värderas.

Moderniseringsdirektivet

Vi har fått ett nytt EU-direktiv som kallas för moderniseringsdirektivet vilket innebär att företag ska lämna uppgifter i förvaltningsberättelsen som har betydelse för att förstå företagets utveckling och resultat.
Enligt direktivet ska det finnas en riskanalys.

The Accounting Modernisation. Directive 2003/51/EC har kommit med i årsredovisningslagen.

Regelverk inom revisionen:

 • BFN (Bokföringsnämnden)
 • BFNAR (Bokföringsnämndens allmäna råd)
 • IAS (International Accounting Standards)
 • IASB (International Accounting Standards Board)
 • IFRS (International Financial Reporting Standards)
 • RR (Redovisningsrådets rekommendationer)
 • ÅRL (Årsredovisningslagen)